top of page

HÅLLBARA ANLÄGGNINGAR

Inom Skånska Möten arbetar vi för en mer hållbar mötesbransch och många av våra medlemsanläggningar är på något sätt märkta eller certifierade av olika kvalitetsorganisationer.

IACC & IACC GREENSTAR
MiLgårdarna i Klippan
 

MÄRKNINGAR OCH CERTIFIERINGAR

GREEN KEY​

Green Key är en miljömärkning som används inom besöksnäringen. Idag finns den i 50 länder och på ca 2400 anläggningar.

Anläggningar märkta med Green Key ska exempelvis ha en miljöpolicy, använda energibesparande lösningar och ha åtgärder på plats för att minska vattenförbrukningen samt att kemikalieinnehållet i hygienprodukter samt rengöringsmedel följer uppsatta regler. Vidare ställs krav på andel ekologiska, rättvisemärkta och eller lokalproducerade livsmedel. Anläggningen ska regelbundet utbilda/informera sin personal rörande miljöfrågor och det Green Key-arbete som bedrivs. Kriterierna är utformade för att minska anläggningens direkta miljöpåverkan men även att informera och uppmuntra gäster till att uppmärksamma anläggningens åtgärder och ambition. Genom information ska anläggningen sträva efter att involvera även gästerna till att minska anläggningens miljöbelastning.

www.greenkey.se

IACC

IACC är den enda globala branschorganisation som representerar små och medelstora anläggningar fokuserade på möten, utbildningar och konferenser. Alla medlemmar uppfyller en omfattande global uppsättning kriterier och standarder.

IACC anser att mötesindustriinsatser mot global produktivitet, såsom tekniken går framåt, mat och dryck, miljö och hälsa och säkerhet, bör vara omfattande och bredgående. För att göra betydande framsteg i dessa frågor samarbetar IACC med organisationer runt om i världen för att nyttja varandras resurser och möjligheter.

www.iacconline.org

IACC GREENSTAR

IACC har även en hållbarhetspolicy vid namn Greenstar. Detta för att skapa miljömedvetenhet, engagemang, ansvar och en hållbar utveckling bland medlemmarna. Det läggs stor vikt vid avfallshantering i form av återvinning och återanvändning, likaså vatten- och elförbrukning, samt luftkvalité, mat och dryck.
www.iacconline.org

ISO 9001

ISO 9001.png

Standaren är ett omarbetat ledningssystem för kvalitetsprocessen och den beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov, det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar.

Nya ISO 9001 ger ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys och riskhantering. Den har större inriktning på tjänsteproduktion. 

 

Nya ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus

 • Ledarskap

 • Medarbetarnas engagemang

 • Processinriktning

 • Förbättring

 • Faktabaserade beslut

 • Relationshantering

www.sis.se

ISO 14001

ISO 14001.png

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. Krav som bland annat ställs är att organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas och att systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet. Även löpande underhåll av systemet och beskrivningen och att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan.
 

Några effekter av att arbeta med miljöledning enligt ISO 14001:

 • Affärsprocesserna blir mer hållbara

 • Effektiviserar miljöarbetet

 • Minskar användningen av resurser och material

 • Minskar organisationens avfall och därmed minskar kostnaderna

 • Förbättrar möjligheten till att vinna upphandlingar

 • Stärker varumärket och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete

www.sis.se

SAFE HOTELS

Via en global certifiering för hotell & mötesindustrin skapa ett oberoende tredjepartsverktyg för att underlätta kommunikationen mellan hotell & mötesindustrin och reseindustrin. Det blir lättare för gäster att identifiera hotell och mötesanläggningar som jobbar med och prioriterar säkerhet. Safe hotels tredjepartscertifiering ökar trovärdigheten samt att hotellet är mer förberett än andra hotell om det skulle uppstå någon incident.

 • Det blir lättare att identifiera hotell och mötesanläggningar som jobbar bra med säkerhet

 • Kommunikationen med hotell o mötesanläggningar förenklas

 • Gäster som föredrar tryggare hotell får lättare att välja

 • Safe hotels tredjepartscertifiering ger ökad trovärdighet

 • Hotellet är mer förberett än andra hotell om det skulle uppstå någon incident

 • Risken för olyckor minskar

 • Det blir enklare att identifiera hotell och mötesanläggningar som sätter säkerhet högt på agendan.

www.safehotels.com

SVANEN

Svanen – det officiella nordiska miljömärkningen som drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse utvecklar kriterier ur ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Svanenmärkningen är för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön och arbeta för ett hållbart samhälle. Det började med papper och batterier och idag hittar du Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Svanen ska ligga i framkant i utvecklingen och vara de bästa valen ur både miljö-, hälso-, och kvalitetssynpunkt.

 • De är frivilliga, positiva märkningar av produkter (varor och tjänster).

 • Svanen är det officiella inregistrerade nordiska miljömärket.

 • Märkena finns bara på de miljömässigt bästa produkterna på marknaden och ställer höga miljö-, hälso-, kvalitets- och funktionskrav.

 • Kraven höjs kontinuerligt.

 • Svanenmärkta och EU-Blomman-märkta varor och tjänster har uppfyllt tuffa kriterier och är tredjepartskontrollerade.

www.svanen.se

bottom of page